Jačanje kapaciteta zaposlenika i volontera OCD-a

Zaposlenici i volonteri Udruge ISKRA i Udruge Breza su u listopadu i studenom 2022. kapacitirani novim vještinama i znanjima u sklopu treninga o komunikacijskim  vještinama i IKT edukaciji na temu digitalne kolaboracije i time managmenta, a 2 zaposlenice su u ožujku 2023. produbile teorijska i praktična znanja o ljudskim pravima na studijskom putovanju u Oslo (Norveška).
Aktivnost je provedena u sklopu projekta AktivirAJMO sufinanciranoga sredstvima Fonda za aktivno građanstvo.
Projekt „aktivirAJMO“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.